Algemene voorwaarden

Anthony Staring Grond- en Straatwerken
Martin Leliveltstraat 33
7131 ZJ  Lichtenvoorde

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 57628874.


Artikel 1 – Definities
1. Ondernemer; Rechtspersoon, te weten Anthony Staring Grond- en Straatwerken, gevestigd aan de Martin Leliveltstraat 33 te Lichtenvoorde is ingeschreven in de Kamer van Koophandel Doetinchem – nr. 57628874 en bevoegd tot het geven van adviezen, het opstellen van plannen, het maken van ontwerpen, het uitbrengen van offertes en het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het aanleggen van tuinen voor zowel binnen als buiten. De levering van benodigde materialen inbegrepen.

2. Materialen; Hieronder vallen alle materialen die nodig zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren ten behoeve van grond- en straatwerken.

3. Opdrachtgever; De opdrachtgever is iedere natuurlijk of rechtspersoon, die aan Anthony Staring Grond- en Straatwerken, opdracht geeft tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van goederen zoals hierboven onder lid 1.1. en lid 1.2. gedefinieerd.


Artikel 2 – Geldigheid van deze voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten die tussen de ondernemer en de opdrachtgever worden gesloten. Wijziging van deze voorwaarden dient door de ondernemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.


Artikel 3 –  Overeenkomst
1. De overeenkomst, waaronder ook inbegrepen eventuele wijzigingen of aanvullingen, komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever. De aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Opdrachtgever dient hiervoor de offerte voor akkoord te tekenen en deze uiterlijk binnen het genoemde termijn of bij het ontbreken daarvan binnen 30 dagen na offertedatum aan ondernemer te overhandigen of per post terug te sturen.

2. Ingeval van mondelinge aanvaarding wordt de inhoud van de offerte door ondernemer, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever, geacht juist en volledig te beschrijven wat tussen partijen is overeengekomen, tenzij opdrachtgever binnen 15 dagen na offertedatum schriftelijk te kennen heeft gegeven dat de inhoud afwijkt van hetgeen is overeengekomen. In dat geval maakt ondernemer de offerte opnieuw op en zijn de leden 3.1, 3.2 en 3.3 vervolgens opnieuw van toepassing.

3. De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan indien en op het moment dat opdrachtgever ermee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van het werk wordt begonnen op de afgesproken datum.

4. De ondernemer zal voorwaarden voor de opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever (artikel 7 annuleren) , voor zover van toepassing, aan de opdrachtgever kenbaar maken voordat de overeenkomst tot stand komt.

5. Elke met ondernemer aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.


Artikel 4 – Offertes/ aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Offertes worden uitsluitend schriftelijk uitgebracht. De in offertes genoemde bedragen zijn in Euro’s en inclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende de in de offerte genoemde termijn, of bij het ontbreken daarvan gedurende 30 dagen na afgifte. 

4. Offertes worden op verzoek en in opdracht van de opdrachtgever eerst door vervaardigd en samengesteld, nadat een volledige inventarisatie van de wensen van de opdrachtgever en van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie heeft plaatsgevonden.

5. Mondelinge aanbiedingen door ondernemer zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

6. De offerte geeft inzicht in de prijs van de toegepaste materialen en in de prijsvormingsmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.

7. Op verzoek van de opdrachtgever kan de ondernemer bij de prijsvormingsmethode regie in de offerte een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. 

8. De offerte vermeldt een indicatie van wanneer de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Indien sprake is van een vaste start- en/of opleveringsdatum zal dit in de offerte schriftelijk worden bevestigd aan opdrachtgever.

9. De offerte vermeldt duidelijk de wijze en termijn(en) van betaling.

10. De offerte gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.


Artikel 5 – Prijzen
1. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend.

2. De prijs die opdrachtgever dient te betalen, wordt vooraf overeengekomen en is inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

3. De offerte geeft inzicht in de prijs van de toegepaste materialen en in de prijsvormingsmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie. 

  • a. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht; 
  • b. Bij de prijsvormingsmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). Een combinatie van de twee prijsvormingsmethoden (deels aanneemsom deels regie) is eveneens mogelijk. 


4.
De kosten voor eventueel meerwerk en/of levering van extra goederen/producten waarvoor voorafgaande aan of tijdens de uitvoering van het werk opdracht wordt gegeven door opdrachtgever zullen voor zover deze niet in offertes waren opgenomen separaat schriftelijk worden bevestigd en gefactureerd. Eventuele , transport- of bezorgkosten zijn niet in de prijs inbegrepen en zullen tegen kostprijs aan opdrachtgever worden doorberekend.


Artikel 6 – Leveringstermijnen
Opgegeven leveringstermijnen met leveranciers gelden bij benadering. De leveringstermijnen die samen met leveranciers zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor ondernemer zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.


Artikel 7 – Kwaliteit
1. Tenzij uitdrukkelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen kan ondernemer volstaan met de levering van normale handelskwaliteit van leveranciers.

2. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Ondergeschikte veranderingen (bijvoorbeeld kleine modelveranderingen) van de materialen geleverd door leveranciers gelden de algemene voorwaarden van de leveranciers.


Artikel 8 – Annuleren
1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen van leveranciers, is hij verplicht de door de ondernemer  reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen, sociale lasten of annuleringskosten, over te nemen.

2. Opdrachtgever zal eveneens aan ondernemer als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht ondernemer te vrijwaren tegen vorderingen van leveranciers als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

3. Onverminderd het vermelde in dit artikel behoudt ondernemer zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.


Artikel 9 – Wijziging van de opdracht
1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan ondernemer ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

3. Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolge hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd met derden haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.


Artikel 10 – Meer- en minderwerk
1. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

2. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

3. Door de te maken kosten van ondernemer welke zijn  oorzaak vinden buiten haar schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.


Artikel 11 – Uitvoerbaarheid van de opdracht
Indien tijdens de uitvoering van een aangenomen werk blijkt dat dit ten gevolge van een aan ondernemer niet bekende omstandigheden of door overmacht niet uitvoerbaar is dan heeft ondernemer het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering van het werk mogelijk zal zijn, dan wel de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten zodat er een normale oplevering plaats kan vinden.


Artikel 12 – Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de ondernemer tijdig kan beschikken:

  • a. over het gebouw of het terrein waar het werk moet worden uitgevoerd,
  • b. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van materialen en werktuigen,
  • c. over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie,
  • d. over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.


2.
De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.

3. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zicht heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan. Als de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor van ondernemer voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.


Artikel 13 –  Uitbesteding werk aan derden
Opdrachtgever machtigt ondernemer om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een door haar aangewezen gewenst tijdstip te laten uitvoeren.


Artikel 14 – Oplevering
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden de door ondernemer in offerte opgegeven start- en opleveringsdata bij benadering. Indien sprake is van een vaste start- en/of opleveringsdatum dient dit door ondernemer uitdrukkelijk schriftelijk in de offerte aan opdrachtgever te zijn bevestigd. Indien opdrachtgever de offerte later dan de in artikel 4 genoemde termijn aanvaardt, kan dit aanleiding geven tot wijzigingen in en/of uitstel van de start- en/of opleveringsdatum, zonder dat dit opdrachtgever recht geeft tot enigerlei vergoeding van schade.

2. Indien tussen ondernemer en opdrachtgever een vaste (op)leveringsdatum is overeengekomen, staat opdrachtgever ondernemer een maximale overschrijding van 3 dagen na deze datum toe, zonder dat dit opdrachtgever recht geeft tot enigerlei vergoeding van schade. Uitzonderingen hierop, indien stagnatie optreedt welke ondernemer niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere omstandigheden zoals in artikel “Overmacht” geregeld , welke aanleiding kunnen zijn tot grotere overschrijdingen dan de hierin bepaalde 3 dagen.

3. Ondernemer deelt opdrachtgever tijdig mede, wanneer het werk conform overeenkomst is uitgevoerd en wordt opgeleverd. Beide partijen inspecteren die dag het opgeleverde werk, de uitgevoerde werkzaamheden en de daarbij gebruikte materialen. Door ondertekening van het opleveringsbewijs verklaart opdrachtgever zich akkoord met de uitvoering en aanvaardt hij/zij de oplevering.


Artikel 15 – Aansprakelijkheid
1. Ondernemer is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

  • a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
  • b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

2. Ondernemer is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van ondernemer of van hen, die door haar te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werk(en).

3. Ondernemer zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.


Artikel 16 – Reclame
1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, ondernemer terstond schriftelijk op de hoogte te brengen en deze per aangetekende post te versturen.

2. Indien de opdrachtgever niet binnen 10 dagen na de dag van de levering c.q oplevering ondernemer wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

3. Ondernemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de opdrachtgever dus reclameert, moet hij de zaken in onveranderde staat laten, totdat ondernemer de klachten heeft onderzocht. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

4. Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld, De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

5. Indien de reclame naar het oordeel van ondernemer c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal ondernemer hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. Ondernemer is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.


Artikel 17 – Garantie
1. Op bestratingswerkzaamheden wordt een garantie gegeven van 6 maanden.

2. Indien de opdrachtgever aan materialen wijzigingen heeft aangebracht, of wel deze niet op een normale wijze en voor een normaal doel gebruikt, is ondernemer niet tot garantie verplicht.


Artikel 18 – Overmacht
Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar ondernemer of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van ondernemer ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van ondernemer, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor ondernemer overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Ondernemer is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd zulks geheel te harer eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.


Artikel 19 – Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de door ondernemer verkochte en geleverde zaken verblijft bij ondernemer totdat opdrachtgever alle verplichtingen jegens ondernemer, van welke aard ook, zulks mede voortvloeiende uit eerdere of latere met opdrachtgever gesloten gelijksoortige overeenkomsten, is nagekomen. Bij niet nakoming door opdrachtgever van enigerlei verplichting tegenover ondernemer is laatstgenoemde gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en de zaken terug te nemen. Ondernemer zal in dat geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaken, waarbij opdrachtgever nu reeds de verplichting op zich neemt aan ondernemer alle medewerking te verlenen, teneinde dit eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken.


Artikel 20 – Wanprestatie en ontbinding
1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

2. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal ondernemer ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze.

3. De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft ondernemer eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die ondernemer op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.


Artikel 21 – Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of anders op de factuur vermeld staat. Als betaling niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim. Ondernemer zendt vervolgens aan opdrachtgever eenmalig een betalingsherinnering, die opdrachtgever de gelegenheid geeft om binnen 7 dagen alsnog voor betaling zorg te dragen.  Na het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim.

2. Ondernemer is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke boeterente te berekenen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Ondernemer is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.


Artikel 22 –  Toepasselijk recht en geschillen
Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen worden berecht door de bevoegde rechter, voor zover niet de kantonrechter bevoegd is.


Artikel 23 – Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.